අප හා සම්බන්ධ වන්න

Fintrex Finance

  • අංක 851, දොස්තර ඩැනිස්ටර් සිල්වා මාවත (බේස්ලයින් පාර), කොළඹ 14
  • දුරකතන : 0117 977 977
  • ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය : 0117 200 100
  • +94 115 200 111
  • info@fintrexfinance.com
  • , , +94 766 200 100
  • Business Hours: Monday to Friday 8:30 AM - 5:00 PM (Closed on Saturday/Sunday and Mercantile Holidays)