පළමු මාසේ සල්ලි එපා! ....

26-Mar-2023
ඔබේ හිතේ ඇති වාහනය ඕනෑම තැනකින් තෝරාගන්න "FINTREX Easy ලීසිං" වෙතින් 
පළමු මාසේ සල්ලි නැතිව අදම අරන් යන්න....
 
- අඩුම ලීසිං පොලිය 
- අඩුම රක්ෂණ වාරිකය 
- දවසින් ලීසිං පහසුකම ඇතුළු වාසි රැසක්
 
දැන්ම අමතන්න 0117 200 100