වසරේ දැවැන්තම FINTREX රියපොළට ඔබත් එන්න...

02-Jun-2023
ඔබගේ සිතැගි වාහනය ඔබම තෝරාගන්න, ඔබත් එන්න... 
වසරේ දැවැන්තම FINTREX  රියපොළ 
ලියාපදිංචි කල සහ ලියාපදිංචි නොකල  වාහන රැසක් සමගින් ලීසිං පහසුකම එවලේම 
ජුනි 05 වනදා සිට 11 වනදා දක්වා 
තලවතුගොඩ SPAR  Supermarket  අසලදී