கோவிட் 19 விழிப்புணர்வு

கோவிட் 19 விழிப்புணர்வு மற்றும் தடுப்பு பிரச்சாரத்தை வலுப்படுத்த Fintrex Finance உள்ளூர் அதிகாரிகளுடன் கைகோர்க்கிறதுநாட்டின் பொருளாதார செழிப்பு மற்றும் நிலையான வளர்ச்சிக்கு சமூக நல்வாழ்வின் முக்கியத்துவத்தை அங்கீகரிக்கும் வகையில் Fintrex Finance கோவிட் 19 விழிப்புணர்வு மற்றும் தடுப்பு செய்திகளை தீவு முழுவதும் 22 இடங்களில் பரப்புவதற்கு உள்ளூர் அதிகாரிகளுக்கு ஆதரவளிக்க முன்வந்தது. சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளைப் பகிர்ந்துகொள்வது மற்றும் தொற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராடுவதற்குத் தேவையான தடுப்பூசிகளைப் பெற பொது மக்களைத் தூண்டுகிறது.