தொழில் வாய்ப்புக்கள்


கிடக்கும் வெற்றிடங்கள்

EXECUTIVE – INTERNAL AUDIT VIEW
TECHNICAL OFFICER - VEHICLE YARD VIEW
ASSISTANT MANAGER - VEHICLE YARD (Location - Kelaniya) VIEW
EXECUTIVE – GOLD LOAN VIEW