எம்மை தொடர்பு கொள்ளவும்

Fintrex பைனான்ஸ்e

 • இல. 851 டாக்டர் தனிஸ்டர் டி சில்வா மாவத்தை (பேஸ்லைன் வீதி) கொழும்பு 14
  பொது : 0117 977 977
  அழைப்பு நிலையம் : 0117 200 100
  +94 115 200 111
  info@fintrexfinance.com
  +94 766 200 100

 • Business Hours: Monday to Friday 8:30 AM - 5:00 PM (Closed on Saturday/Sunday and Mercantile Holidays)