எமது அமைவிடம்


தலைமை அலுவலகம்
இல. 851 டாக்டர் தனிஸ்டர் டி சில்வா மாவத்தை (பேஸ்லைன் வீதி) கொழும்பு 14
+94 117 977 977
+94 115 200 111
நகர கிளை
101, தர்மபால மாவத்தை, கொழும்பு 07
+ 94 117 977 700
குருநாகலை கிளை
முதலாம் மாடி, இல. 252, நீர்கொழும்பு வீதி, குருநாகல்
+94 377 977 977
மாத்தறை கிளை
இல. 469 A, அநாகரிக தர்மபால மாவத்தை, பம்புராண, மாத்தறை
+94 417 977 977
கண்டி கிளை
இல. 206, கட்டுகஸ்தோட்டை வீதி ,கண்டி
+94 815 200 100
நீர்கொழும்பு கிளை
இல. 600 A 1/1/, சிலாப வீதி, கட்டுவா,நீர்கொழும்பு
+94 317 977 977
கிரிபத்கொட சேவை நிலையம்
முதலாம் மாடி, இல. 107, மாகொல வீதி, கிரிபத்கோட
+94 117 977 400
களுத்தரை கிளை
இல.398A, காலி வீதி, களுத்துறை வடக்கு, களுத்துறை
+94 347 977 977
கேகாலை கிளை
இல.440B,கண்டி வீதி, மீப்பிட்டிய, கேகாலை
+94 357 977 977
குளியாப்பிட்டிய கிளை
முதலாம் மாடி, இல. 47, குருநாகலை வீதி, குளியாப்பிட்டிய
+94 377 977 966
கம்பஹா கிளை
முதலாம் மாடி , இல. 396/1/1, கொழும்பு வீதி, கம்பஹா
+94 337 977 977