අපගේ ශාඛා


ප්‍රධාන කාර්යාලය
අංක 851, ආචාර්ය ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත (බේස්ලයින් පාර), කොළඹ 14
ගූගල් සිතියම මත බලන්න
+94 117 977 977
+94 115 200 111
නගර ශාකාව
101, ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 07
ගූගල් සිතියම මත බලන්න
+ 94 117 977 700
කුරුණෑගල ශාකාව
1 වන මහල, අංක 252, මීගමු පාර, කුරුණෑගල
ගූගල් සිතියම මත බලන්න
+94 377 977 977
මාතර ශාකාව
අංක. 469A, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, පඹුරන, මාතර
ගූගල් සිතියම මත බලන්න
+94 417 977 977
මහනුවර ශාකාව
අංක 206, කටුගස්තොට පාර, මහනුවර
ගූගල් සිතියම මත බලන්න
+94 815 200 100
මීගමුව ශාකාව
අංක 600A 1/1, හලාවත පාර, කට්ටුව, මීගමුව
ගූගල් සිතියම මත බලන්න
+94 317 977 977
කිරිබත්ගොඩ ශාකාව
නො. 67/3/බී, නුවර පාර, කිරිබත්ගොඩ
ගූගල් සිතියම මත බලන්න
+94 117 977 400
කලුතර ශාකාව
398A, ගාලු පාර, කලුතර උතුර, කලුතර
ගූගල් සිතියම මත බලන්න
+94 347 977 977
කෑගල්ල ශාකාව
අංක. 440B, නුවර පාර, මීපිටිය, කෑගල්ල
ගූගල් සිතියම මත බලන්න
+94 357 977 977
කුලියාපිටිය ශාකාව
1 වන මහල, අංක 47, කුරුණෑගල පාර, කුලියාපිටිය
ගූගල් සිතියම මත බලන්න
+94 377 977 966
ගම්පහ ශාකාව
1 වන මහල, අංක 396/1/1, කොළඹ පාර, ගම්පහ
ගූගල් සිතියම මත බලන්න
+94 337 977 977