වසරේ දැවැන්තම FINTREX රියපොළ ජුනි 18,19 සහ 20 දිනවලදී....

11-Jun-2024

 

කාර්, වෑන්, ලොරි ,ත්‍රීවීල් ඇතුළු වාහන රැසක් සමග ලීසිං පහසුකම එතනදීම 
ඔබත් එන්න Fintrex කැලණිය වාහන අංගනට...
 
වාහන පිළිබද විස්තර සදහා  Click Here